Kalliokyläntie 200, 74700 Kiuruvesi | hanne@terapiapalvelutkaroluoto.fi | 040 411 3949

Avaa valikko

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on monipuolinen kuntoutusmuoto, jossa painottuvat asiakkaan tavoitteista ja terapeutin pohjakoulutuksesta riippuen motoriset, psyykkiset ja/tai sosiaaliset tavoitteet. Ratsastusterapia on aina ratsastusterapeutin ja tehtävään koulutetun terapiahevosen kanssa yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta ja sen avulla opitaan oman kehon, toiminnan mielen ja/tai käyttäytymisen hallintaa.

Ratsastusterapia apuna arjen tavoitteiden saavuttamisessa

Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa ihminen on mukana hyvin kokonaisvaltaisesti kehollaan, tunteillaan ja ajatuksillaan. Hän on siinä jatkuvassa kosketus-, tunne- ja liikevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa. Terapian tavoitteet ovat aina yksilöllisiä. Pyrkimyksenä on itseohjautuvuus sekä opittujen taitojen ja tunteiden siirtäminen jokapäiväiseen elämään. Kuntoutuksella pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintakykyyn, jotta hänen osallisuutensa omaan arkielämään paranisi. Ratsastusterapiassa harjoiteltavien asioiden ja taitojen tulisi siirtyä arkeen ja mahdollistaa osallistuminen. Tavoitteet asetetaan kuntoutussuunnitelman laatimisen yhteydessä lääkärin ja kuntoutujan (ja vanhempien/omaisten) välisessä vuoropuhelussa.

Ratsastusterapia

Linkki: Kokonaisvaltaista kuntoutusta- Kuntoutujien kokemuksia ratsastusterapiasta

 

Ratsastusterapia on monipuolinen kuntoutusmuoto

Ratsastusterapia kehittää monipuolisesti kaikkia motoriikan osa-alueita, joita ovat esimerkiksi tasapaino, kestävyys, reaktiokyky, koordinaatio ja käsien käyttö. Ratsastusistunta on hyvä alkuasento harjoittaa pään ja vartalon hallintaa sekä tasapainoa. Asento yhdistettynä hevosen rytmiseen käyntiliikkeeseen aktivoi nielemiseen ja puheentuottoon osallistuvien lihasten toimintaa sekä vaikuttaa edullisesti hengityselimistön toimintaan. Hevosen liike vaatii ratsastajalta kehollista reagointia realiajassa ja kehittää näin keskivartalon lihaksia sekä tuo kehoa ja sen liikkeitä tietoisuuteen selvemmin. Hevosen kanssa työskennellessä maasta käsin ja ratsain voi harjoitella avaruudellista hahmottamista, kehotietoisuutta, kehon eri puolien eri-aikaisia liikkeitä eli vastavuoroisuutta, tarkkaavuuden suuntaamista ja ylläpitämistä sekä oman toiminnan ohjaukseen liittyviä taitoja.

Ihmisille, joilla on psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, ratsastusterapiassa korostuvat vuorovaikutukselliset ja oman toiminnan sekä säätelyn tavoitteet. Toiminta hevosen kanssa tarjoaa monipuolisia ja haastavia vuorovaikutustilanteita, jotka kehittävät tunne- elämää sekä rehellistä ja aitoa kommunikaatiokykyä. Hevonen tarjoaa kannetuksi tulemisen kokemuksen sekä aitoa vuorovaikutusta. Ratsastusterapialla on myös kasvatuksellisia tavoitteita mm. itsehillinnän kehittyminen, keskittymiskyvyn parantuminen ja ohjeiden noudattaminen. Hevonen antaa selkeät rajat ja omalla kommunikoinnillaan rajaa ihmisen toimintaa. Pelon voittaminen, onnistumisen elämykset ja luottamus omiin kykyihin vahvistavat omaa positiivista minäkuvaa ja itseluottamusta sekä kehittää itsemyötätuntoa.

Linkki: Ratsastusterapia kasvatuksen ja mielenterveyden tukena

 

Miten ratsastusterapiaan?

Toimin Kelan palveluntuottajana vaativan lääkinnällisen kuntoutuksessa ratsastusterapiassa fysioterapeutin toteuttamana. Tarkempia tietoja Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, vammaisetuuksista ja matkakorvauksista löydät Kelan verkkosivuilta. Kelan etuuskohtaiset palvelunumerot löytyvät tästä ja toimistojen sekä palvelupisteiden osoitteet tästä linkistä.

Minulla on sopimus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ratsastusterapiasta. Otan vastaan asiakkaita myös lasten- ja nuorten psykiatrian poliklinikoilta, lastensuojelusta sekä perusterveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla.